راه اندازی سامانه خدمات غیرحضوری مشترکان برق در اردبیل

تامین 100 درصد سورگوم بذری کشور در استان اردبیل
با برنامه‌ریزی‌های انجام یافته امسال سامانه خدمات غیرحضوری مشترکان برق اردبیل با هدف عملیاتی کردن ۲۰ خدمت راه‌اندازی می‌شود.

تامین 100 درصد سورگوم بذری کشور در استان اردبیل