مشکل اساسی سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در اردبیل بهره بالای بانکی است

تامین زیرساخت‌های ثبت‌نام و توزیع کارت هوشمند ملی در ادارات پست اردبیل
تسنیم نوشت: بهره بالای بانکی مشکل اساسی سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی در استان اردبیل است.

تامین زیرساخت‌های ثبت‌نام و توزیع کارت هوشمند ملی در ادارات پست اردبیل