کردستان به مقصد گردشگران خارجی تبدیل می شود

تالاب های فارس فراموش شدگان رو به احتضار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان کردستان گفت: با توجه به برنامه توسعه کشور، قرار است هر سال 20 میلیون گردشگر خارجی جذب شود که سهم استاندار کردستان نیز از این آمار چشمگیر خواهد بود.

تالاب های فارس فراموش شدگان رو به احتضار