سامانه اس۳۰۰ کاملا به ایران تحویل داده شد

تازه ترین کتاب تاریخی رسول جعفریان به چه موضوعاتی می پردازد؟
خانه ملت نوشت:سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: تمام اجزای سامانه اس۳۰۰ کاملا به ایران تحویل داده شد، البته همکاری های پشتیبانی فنی از سامانه اس ۳۰۰ هنوز میان ایران و روسیه ادامه دارد.

تازه ترین کتاب تاریخی رسول جعفریان به چه موضوعاتی می پردازد؟