راهکارهای لندن و نیویورک برای مهار آلودگی هوای تهران

تاثیر ریتم تنفس بر حافظه، احساسات و رفتار انسان
چندی است سلسله نشست های «بررسی راهکارهای جهانی مدیریت آلودگی هوا» با حضور جمعی از کارشناسان، اساتید دانشگاهی و اصحاب رسانه در دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد شهری ایران برگزار می شود.

تاثیر ریتم تنفس بر حافظه، احساسات و رفتار انسان