توسعه فضای سبز در شورابیل انجام می‌شود

تائید نهایی نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل
توسعه فضای سبز منطقه نمونه شورابیل تا پایان سال جاری مطابق با استانداردهای کشوری انجام می شود .

تائید نهایی نتیجه انتخابات شورای اسلامی شهر اردبیل