ستاره بارسلونا از تصادف جان سالم به دربرد

بین شیوه امام حسن(ع) با امام حسین(ع) دوگانگی وجود دارد؟/ پاسخ کارشناس تاریخ اسلام
مهاجم بارسلونا از یک تصادف رانندگی جان سالم به در برد.

بین شیوه امام حسن(ع) با امام حسین(ع) دوگانگی وجود دارد؟/ پاسخ کارشناس تاریخ اسلام