شایعه است یا واقعیت؛ سروش به این دلیل به تیم ملی دعوت نمی‌شود؟

بیش از ۱۵هزار زندانی جرایم غیر عمد در انتظار کمک خیران
درباره دعوت نشدن سروش رفیعی به تیم ملی یک حدس وجود دارد.

بیش از ۱۵هزار زندانی جرایم غیر عمد در انتظار کمک خیران