هکرهای روس در حال خوردن هزاران بانک

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در ایستگاه پایانی
تروجان Silence که متعلق به هکرهای روس زبان است در حال خوردن هزاران بانک در جهان هستند.

بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات در ایستگاه پایانی