پیش‌بینی آسمان ابری همراه با وزش باد و بارش در استان اصفهان

بکارگیری منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی الزا م آور است
تحلیل نقشه های هواشناسی، افزایش ابر، مه آلودگی و بارش و وزش باد را در اکثر مناطق استان اصفهان پیش بینی می کند.

بکارگیری منشور حقوق شهروندی در دستگاه های دولتی الزا م آور است