شهر را به چه کسی خواهند سپرد؟

بهرام ساسانی در انزوا
«خبرچنوب» نوشت: دور دوم انتخاب شهردار آینده شیراز امروز در حالی برگزار می شود که در این مرحله اعضای شورای پنجم این شهر در مدت 2 روز پای سخنان 10 کاندیدای شهرداری شیراز می نشینند و به برنامه های کلی آنها گوش فرا می دهند و در نهایت از میان آن ها 5 نفر را برای مرحله بعد برمیگزینند، 10 گزینه ای که از میان 20 کاندیدای اولیه انتخاب شده اند و از مرحله اول سیکل انتخاب شهردار شیراز عبور کرده اند. مرحلهای که بی شک مهم ترین خبر آن حذف نام پاک فطرت شهردار فعلی شیراز بود.

بهرام ساسانی در انزوا