تولید نفت آمریکا بر مدار افزایش

«بلاتاریا» در خانه نمایش
با وجودی که افزایش تولید نفت آمریکا در حال خنثی کردن تلاش های اوپک و سایر تولید کنندگان برای مهار مازاد عرضه در بازار جهانی است، قیمت نفت رو به افزایش است.

«بلاتاریا» در خانه نمایش