صادرات توتون و محصولات دخانی بدون اخذ مجوز

«بعد از اتفاق»؛ ۴۰ روز زندگی یک خانواده در عمارت روبرو
رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اعلام کرد که فعالان اقتصادی می توانند نسبت به صادرات توتون و محصولات دخانی بدون اخذ مجوز صادرات اقدام کنند.

«بعد از اتفاق»؛ ۴۰ روز زندگی یک خانواده در عمارت روبرو