حمله ناتو به پوتین!

بزرگداشت دکتر احمدعلی رجایی‌بخارایی
در حاشیه موضع گیری های جدید پوتین و ناتو علیه یکدیگر، پالیتیکال کارتونز این کارتون را منتشر کرد.

بزرگداشت دکتر احمدعلی رجایی‌بخارایی