برگزاری کنسرت گروه موسیقی هانای در خرم آباد

برگزاری همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی
کنسرت گروه موسیقی هانای به سرپرستی امیر نوروزی در خرم آباد برگزار می گردد.

برگزاری همایش بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی