جدایی ویسی شایعه نبود/ محرم در این برکناری نقش داشت؟

برپایی جشن نوروز در 31 کشور جهان
شایعه جدایی عبدالله ویسی از سپاهان به واقعیت تبدیل شد.

برپایی جشن نوروز در 31 کشور جهان