گوترش نسبت به عوام فریبی و افراط گرایی هشدار داد

برنامه ویژه پلیس اصفهان برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال
مهر نوشت: دبیر کل سازمان ملل در سخنان آغازین نشست شورای حقوق بشر در ژنو نسبت به هرگونه افراط گرایی و عوام فریبی هشدار داد.

برنامه ویژه پلیس اصفهان برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه آخر سال