چطور بدنتان را با تغییر ساعت تطبیق دهید؟

برلین: اردوغان از حد خود فراتر رفته است
ساعت‌ها در اول فصل بهار یک ساعت به جلو کشیده می‌شوند و به این ترتیب شما یک ساعت از زمان خوابتان را از دست می‌دهید، اما می‌توانید با استفاده از شیوه‌هایی خودتان را با این تغییر ساعت سازگار کنید.

برلین: اردوغان از حد خود فراتر رفته است