انتخابات انجمن علمی دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود انجام شد

بررسی و معرفی نذری‌پزی در جشنواره «سفره ایرانی فرهنگ ایرانی» در اصفهان
با حضور اساتید و دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود، انتخابات انجمن علمی دانشجویی این رشته برای شناسایی اعضای هیات مدیره و بازرس برگزار شد

بررسی و معرفی نذری‌پزی در جشنواره «سفره ایرانی فرهنگ ایرانی» در اصفهان