احتمال همه پرسی درباره بازگشت مجازات اعدام در ترکیه

برای شناختن مخاطبان سینما به این نشست بروید
مهر نوشت: رئیس جمهور ترکیه از احتمال برگزاری همه پرسی در خصوص برقراری مجدد مجازات اعدام و نظر سنجی در خصوص عضویت یا عدم عضویت این کشور در اتحادیه اروپا خبر داد.

برای شناختن مخاطبان سینما به این نشست بروید

دانلود زاپیا برای کامپیوتر