آقای رئیسی! بازی نخورید از ما اصولگراها

برای حمایت موتلفه از رئیسی، از میرسلیم دلجویی نکردیم
1- سیزده چهارده سال پیش وقتی در سرمقاله کیهان از سازمان بازرسی انتقاد کردم و شما تلفنی و حتی بدون واسطه منشی به خاطر آن نوشته،مرا مرهون لطفتان کردید ،شیفته تواضع و حسن برخوردتان شدم. به خاطر همان سابقه وقتی نامزد ریاست جمهوری شدید در جایی نوشتم که گروه خون تان نمی خورد به ما اصولگراها.

برای حمایت موتلفه از رئیسی، از میرسلیم دلجویی نکردیم