اعضاء جدید هیئت مدیره موسسه اعتباری نور معرفی شدند

برای اجرای پروژه‌های درمانی در استان اردبیل 570 میلیارد ریال هزینه صرف شد
با معرفی اعضای جدید هیئت مدیره دومین مجمع عمومی موسسه نور برگزار شد.

برای اجرای پروژه‌های درمانی در استان اردبیل 570 میلیارد ریال هزینه صرف شد