همکاری اداره کل فنی حرفه ای و پست استان لرستان

برانکو: به عنوان قهرمان ایران با جدیت به میدان می‌رویم/ ماندن در پرسپولیس؟ چه کسی از آینده خبر دارد؟
جلسه ای با حضور معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی، رئیس و کارشناس اداره آزمون اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و معاون فنی، رئیس اداره بازاریابی و رئیس شهرستان اداره پست در دفتر معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار شد

برانکو: به عنوان قهرمان ایران با جدیت به میدان می‌رویم/ ماندن در پرسپولیس؟ چه کسی از آینده خبر دارد؟