عکس | ۵۰سال قبل؛ افتتاح اولین دستگاه خودپرداز بانکی

بختیار رحمانی به پیکان پیوست
نخستین ATM به نام «سوراخ روی دیوار»، در ۲۷ جون ۱۹۶۷ توسط بانک انگلیسی بارکلیز در شمال لندن افتتاح شد. امروز پنجاهمین سالگرد این دستگاه است!

بختیار رحمانی به پیکان پیوست