اخذ سند مالکیت ۴۴۸۳ هکتار از اراضی ملی استان زنجان

بحران آبی در کمین زنجان
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در تشریح اقدامات معاونت حفاظت و امور اراضی گفت: سال گذشته سند مالکیت برای ۴۴۸۳ هکتار از اراضی ملی استان زنجان در قالب ۲۷ فقره اخذ شده است

بحران آبی در کمین زنجان