راهکاری برای تسریع در احقاق حقوق بشر

بحث و جدل مخاطبان درباره حق طلاق زنان: به نفع مردان هم است/ پس مهریه نگیرید!
خلاصه ی کلام اینکه غیر از گام برداشتن در مسیر شناسایی و رفع تبعیض ها در حوزه ی حقوق بشر ناگزیریم تا با معرفی افرادی که به هر نحوی در این مسیر کارشکنی و سنگ اندازی می کنند به مردم جامعه سرعت حرکت خود را بیشتر نماییم.

بحث و جدل مخاطبان درباره حق طلاق زنان: به نفع مردان هم است/ پس مهریه نگیرید!