مدیریت منابع آب استان از کانال فناوری های نوین در کشاورزی و صنعت

با نیت خیرخواهی امر به معرف و نهی از منکر کنیم
استاندار البرز با اشاره به شرایط استان در بخش صنعت و کشاورزی،مدیریت منابع آب را با بکارگیری شیوه های نوین آبیاری با توجه به موقعیت و نیازهای فعلی مورد تاکید قرار داد.

با نیت خیرخواهی امر به معرف و نهی از منکر کنیم