گونه در معرض انقراض پلنگ ایرانی در کوه های میناب مشاهده شد

باوند: برجام بعید است نقض شود | بازگشت به گذشته ممکن نیست
یک قلاده پلنگ ایرانی که گونه در معرض انقراض است، در کوه های شهرستان میناب مشاهده شد.

باوند: برجام بعید است نقض شود | بازگشت به گذشته ممکن نیست