غیبت مشکوک مربی استقلال در تمرینات/ خرمگاه از منصوریان دلخور است؟

بانک مرکزی: ۵ گروه خوراکی ارزان شد
محمد خرمگاه در تمرین امروز استقلال حضور نداشت.

بانک مرکزی: ۵ گروه خوراکی ارزان شد