فتح اللهی : بدون وجود مشارکت های مردمی حل هیچ معضلی امکان پذیر نیست

باند بزرگ توزیع مواد مخدر در پلدختر منهدم شد
فتح اللهی در همایش عمومی ایجاد پروژه تاسیسات فاضلاب صومعه سرا: بدون وجود مشارکت های مردمی حل هیچ معضلی امکان پذیر نیست .

باند بزرگ توزیع مواد مخدر در پلدختر منهدم شد