گسترش حمایت دستگاه قضائی اردبیل از واحدهای تولیدی

باستان شناسان آلمانی غار 35 هزار ساله فارس را کاوش می کنند
با هدف رونق اقتصاد و اشتغال حمایت دستگاه قضائی اردبیل از واحدهای تولیدی گسترش می‌یابد.

باستان شناسان آلمانی غار 35 هزار ساله فارس را کاوش می کنند