دعوت خانه سینما برای حضور در انتخابات

باز هم بدافزار و سرقت 10 میلیاردی از یک شرکت در اصفهان!
خانه سینما در مقام مهمترین نهاد مدنی سینمای ایران، اعضای خود و مردم را به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا دعوت کرد.

باز هم بدافزار و سرقت 10 میلیاردی از یک شرکت در اصفهان!