برافراشتن پرچم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر بام ایران

بازی آرسنال به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بر اساس نظام رتبه بندی جهانی( 2018education highe imet) حائز رتبه اول در بین دانشگاه های کشور شد.

بازی آرسنال به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاد