عکس| اهدای شال سبز سادات به مقام معظم رهبری

بازیکن پرسپولیس در فرودگاه گیر افتاد
خاطره اهدای شال سبز سادات توسط پدر شهید به مقام معظم رهبری زنده شد.

بازیکن پرسپولیس در فرودگاه گیر افتاد