چه کنید تا کارکنان به شما احترام بگذارند؟

بازیکنی که حالا پرسپولیسی‌ها از نگرفتنش خوشحال هستند
دنیای اقتصاد نوشت:آرزوی هر مدیری است که بر کارکنانش تاثیر بگذارد تا به اهداف مورد نظر سازمان تحت رهبری او دست یابند و از سویی دیگر مورد احترام افرادش نیز باشد.

بازیکنی که حالا پرسپولیسی‌ها از نگرفتنش خوشحال هستند