استاندار زنجان: توسعه و حفاظت از منابع طبیعی، ضرورت جامعه است

بازگشت وضعیت ناسالم به هوای ارومیه
استاندار زنجان، توسعه و حفاظت از منابع طبیعی را وظیفه همه مردم در جامعه دانست و گفت: باید این فرهنگ در بین همه مردم جامعه نهادینه شود که توسعه و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، به ضرورتی در جامعه تبدیل شده است.

بازگشت وضعیت ناسالم به هوای ارومیه