نقاشی‌های خیالی از مناظر واقعی

بازگشت رونق اقتصادی به شرق کشور
مجموعه‌ای از نقاشی‌های وجید امینی با نام «جای دیگر» در گالری ایوان به نمایش درمی‌آید.

بازگشت رونق اقتصادی به شرق کشور