متلک سنگین به مرضیه وحید دستجردی، محسن رضایی و مشایی!

بازار قیر صادراتی ایران، دچار سکسکه
ضمیمه طنز روزنامه قانون به برخی اظهار نظرهای منتشر شده در فضای رسانه ای کشور، واکنش نشان داد.

بازار قیر صادراتی ایران، دچار سکسکه