فیلم | بارش برف در نوشهر

بارندگی در حوضه های آبریز چقدر بود؟
ارتفاع برف در نوشعر به 30 سانتی متر می‌رسد.

بارندگی در حوضه های آبریز چقدر بود؟