فیلم | انفجار انتحاری در ساختمان دادگستری دمشق

بارزانی نسبت به وقوع جنگ داخلی در اقلیم هشدار داد
انفجار انتحاری در ساختمان دادگستری دمشق ده ها کشته و مجروح بر جای گذاشت.

بارزانی نسبت به وقوع جنگ داخلی در اقلیم هشدار داد