حفاری های شهری تا 15 مهر ماه در شیراز ممنوع

باخت شیراز در قافیه گردشگری
«خبرجنوب» نوشت: تا 15 مهرماه هیچ ارگانی اجازه حفاری در سطح شهر شیراز را ندارد.

باخت شیراز در قافیه گردشگری