اعلام دلیل استعفای دو عضو شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران

این هم اولین اقدام عملی ترامپ!
علی نیک رفتار و مهدی دلخواسته دلیل استعفای خود از شورای مرکزی انجمن عکاسان سینمای ایران را رعایت نشدن شان و جایگاه حرفه عکاسی عنوان کردند.

این هم اولین اقدام عملی ترامپ!

دانلود تلگرام