گروه‌هایی که در تئاتر شهر تمرین می‌کنند

این قیچی ۱۹ سال در بدن یک بیمار جا مانده بود!
شش گروه نمایشی هم اکنون در پلاتوهای مجموعه تئاتر شهر خود را برای اجرای عمومی آثارشان آماده می‌کنند.

این قیچی ۱۹ سال در بدن یک بیمار جا مانده بود!