جنگ سرد آغاز شد!

این خانه امروز در بزرگراه آزادگان منفجر شد
پالیتیکال کارتونز، این کارتون را با عنوان «جنگ سرد» منتشر کرد.

این خانه امروز در بزرگراه آزادگان منفجر شد