متخصص طب سالمندی: تا سال ۱۴۲۰، یک چهارم جمعیت ایران، سالمند می‌شود و نیاز به مراقبت تخصصی دارد

اینفوگرافیک | بازارهای بزرگ غذای اسلامی دنیا کدامند؟
یک متخصص طب سالمندی اعلام کرد تا ۲۵ سال آینده، یک چهارم جمعیت ایران نیاز به مراقب‌های طب سالمندی خواهند داشت.

اینفوگرافیک | بازارهای بزرگ غذای اسلامی دنیا کدامند؟