دادگاه نظامی کارگردان لبنانی را تبرئه کرد

اینستاگرام بازیکن سوری توهین‌کننده به تیم ‌ملی ایران هک شد
دادگاه نظامی لبنان، زیاد دویری، کارگردان لبنانی فرانسوی را از تمام اتهامات وارد شده مبری دانست.

اینستاگرام بازیکن سوری توهین‌کننده به تیم ‌ملی ایران هک شد