نمایشگر با وضوح تصویری بالاتر را روی گوشی خود ترجیح می‌دهید یا عمرباتری بیشتر؟

اینترنت ۵۸ شرکت و سازمان قطع شد
اگر میان داشتن نمایشگر باکیفیت بالا و عمر بیشتر باتری یکی را بخواهید انتخاب کنید؛ کدام را ترجیح می‌دهید؟

اینترنت ۵۸ شرکت و سازمان قطع شد