دبیر دوازدهمین جشنواره تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد

ایستک کردستان در سنندج به مصاف تیم پرواز اصفهان می رود
سید فاتح بادپروا با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی به عنوان دبیر دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان منصوب شد.

ایستک کردستان در سنندج به مصاف تیم پرواز اصفهان می رود

دانلود مستقیم تانگو جدید