تجهیز ۹۶ درصد مدارس ایجرود به سیستم حرارت مرکزی استاندارد

ایران ۶میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد
فرماندار شهرستان ایجرود از تجهیز ۱۳ آموزشگاه این شهرستان به سامانه گرمایش استاندارد خبر داد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها، ۹۶ درصد مدارس این منطقه به سیستم حرارت مرکزی استاندارد مجهز شده است.

ایران ۶میلیون بشکه در روز تولید خواهد کرد