فیلم | اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در یک نگاه

ایران و ترکیه جامعه بین المللی را وادار به ورود به بحران میانمار کنند
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گزارشی از عملکرد خود منتشر کرد.

ایران و ترکیه جامعه بین المللی را وادار به ورود به بحران میانمار کنند